معاونت منابع انسانی :

مشاوره در امور مدیریتی.
تنظیم فرمت های اتوماسیون اداری ( تسویه حساب، مرخصی، اضافه کار، مأموریت، آیین نامه انضباطی و ...).
کنترل حضور و غیاب.
محاسبه کارکرد و حقوق و دستمزد پرسنل با نظر کارفرما.
تهیه و ارسال لیست بیمه ماهیانه تأمین اجتماعی و اخذ معافیت های مشمول کارگاه کارفرما و اخذ مفاصا حساب سالیانه.
تنظیم قرارداد کار پرسنل با رعایت مفاد قانونی.
حضور در جلسات هیئت تشخیص و حل اختلاف اداره کار و تنظیم لایحه دفاعیه به نحوی که حقوق کارفرما حفظ گردد.