معاونت مالی و مالیاتی 

انجام کلیه عملیات مالی : 

  طراحی و استقرار سیستم جامع مالی .

   کدینگ یونیک و پیوسته منطبق بر اصول حسابداری .

  استقرار سیستم بهای تمام شده .

   تهیه و تحلیل صورت های مالی .

   تهیه گزارش هیئت مدیره ، تهیه گزارش طرح توجیهی افزایش سرمایه .

   تهیه گزارش بودجه بندی .


انجام کلیه عملیات مالیاتی :

   تحریر دفاتر مالیاتی .

   تهیه و تنظیم اظهارنامه عملکرد و ارزش افزوده .

   تهیه گزارشات فصلی ( ماده 169 مکرر ) .

   ارائه مشاوره و راه کارها جهت جلوگیری از پرداخت جرایم و مالیات مضاعف .

نرم افزار های مرتبط  :

   نرم افزار تخصصی مروارید ( حسابداری / انبار / خزانه / خرید / فروش و ... )