فرهنگی  : 


  پیگیری مناسبت های مذهبی  و برگزاری مراسم های مربوطه .

  تحلیل مسائل پیرامون امور فرهنگی سازمانها .


روابط عمومی  : 

  برگزاری سمینار و همایش .

  ارائه خدمات رفاهی  و انگیزشی .