تبلیغات  : 

 تهیه و تنظیم برنامه های تبلیغاتی جهت افزایش فروش سازمانها .

 طراحی و پیگیری امور تبلیغاتی و چاپی .