بازرگانی داخلی : 

 آنالیز بازار داخلی  .

 خرید ، فروش و تهاتر کالاهای بازرگانی سازمان ها .

بازرگانی خارجی : 

اخذ کارت بازرگانی .

 صادرات و واردات کالاهای بازرگانی سازمان ها .

 پیگیری امور گمرکی .